කිම් ජොන්ග් නාම් ගුවන්තොටුපොළේදී
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කිම් ජොන්ග් නාම් ගුවන්තොටුපොළේදී

  • 2017 මාර්තු 30