අතවර මඩින 'ඇන්ටි රෝමියෝ ස්කොඩ්'
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අතවර මඩින 'ඇන්ටි රෝමියෝ ස්කොඩ්'

  • 2017 අප්‍රේල් 6

මුර සංචාරයේ නිරත කෙරෙන 'ඇන්ටි රෝමියෝ' පොලිස් කණ්ඩායම් නිරන්තරයෙන් පුරුෂයන් පරීක්ෂාවට ලක් කරන අතර ඇතැම්විට ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සිදුකරති.