දිල්ලියේ පරිසරය රැකීමට වාහන සලාක ක්‍රමයක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වායු දූෂණය දිල්ලියට කරන හානිය

  • 2017 නොවැම්බර් 10

දිල්ලි අගනුවර දැනට පවතින පරිසර දූෂණයේ මට්ටම සම්බන්ධයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් කරන බලධාරීන් , නගරයට රථ වාහන ඇතුල් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නැවත වරක් විකල්ප දින නියම කිරීමක් සිදු කරනු ලැබ ඇත.

මේ අනුව ඔත්තේ සහ ඉරත්තේ අංක තහඩු සහිත පෞද්ගලික වාහනවලට නොවැම්බර් 13 සහ 17 අතර කාලය තුළ එකම දිනයක අගනුවරට ඇතුල් විය නොහැකි අතර ඒවාට විකල්ප දින නියම කෙරෙනු ඇත.

වැඩි විස්තර සඳහා: දිල්ලියේ පරිසරය රැකීමට වාහන සලාක ක්‍රමයක්