එක්සත් රාජධානියට දැඩි හිමපතනයක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අධික හිමපතනයෙන් එක්සත් රාජධානියේ ජන ජීවිතයට බාධා

  • 2017 දෙසැම්බර් 10

සබැඳි විෂයයන්