"අපි බැන්දා. ගොඩක් සතුටුයි. බොහොම ස්තුතියි ශ්‍රී ලංකා"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"අපි බැන්දා. ගොඩක් සතුටුයි. බොහොම ස්තුතියි ශ්‍රී ලංකා"

  • 2017 දෙසැම්බර් 17

"අපි බැන්දා. ගොඩක් සතුටුයි. බොහොම ස්තුතියි ශ්‍රී ලංකා ..."

කොළඹ දී යුග දිවියට පිවිසුණු චීන ජාතික මනාල මනාලියන්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාවට මල් මිටක්.

වැඩි විස්තර: චීන මනාල මනාලියන් 100 ක් ශ්‍රී ලංකාවේදී යුග දිවියට

සබැඳි විෂයයන්