"මට ෆුට්බෝල් ගහනකොටත් ඒව දාන්න පුළුවන්"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"මට ෆුට්බෝල් ගහනකොටත් ඒව දාන්න පුළුවන්"

දිළිඳු පවුල්වල දෙමාපියන් මුහුණදෙන පාවහන් ගැටලුවට විසඳුමක් වශයෙන් "වැඩෙන"පාවහන් නිර්මාණය කළ පුණ්‍යායතනයක්.

වැඩි විස්තර: දරුවන් වැඩෙන විට "වැඩෙන" පාවහන්