අප්‍රිකාවේ පොලොව යට ජලධර

සහරා කාන්තාර ප්‍රදේශය සහ අප්‍රිකාවේ තවත් පළාත්වල පොලොව යට ජලධර

සහරා කාන්තාර ප්‍රදේශය සහ අප්‍රිකාවේ තවත් පළාත්වල පොලොව යට පිහිටා ඇති ජලධරවල පිහිටීම සහ ඒවා පැතිර ගොස් ඇති ආකාරය විද්‍යාඥයන් විසින් පළමු වරට සිතියම් ගත කෙරුණා.

ඔවුන් පවසන ආකාරයට එම ප්‍රදේශවල පොලොව යට ජලය තැන්පත්ව ඇත්තේ මීට වසර පන්දහසකට පෙර ජලය තැන්පත් කෙරුණු ඉපැරණි ජලධර වලයි.

විද්‍යඥයන් පවසන ආකාරයට එම ජලධරවලින් සමස්ත අප්‍රිකාවටම බීමට සහ කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා වසර ගනාවක් පුරා ජලය සැපයිය හැකියි.

මුත් ජලය ලබා ගැනීම පිණිස නල ළිං හැරීමේදී සහ අත් පොම්ප ඉන්දවීමෙදී ඉතාමත්ම ප්‍රවේසම්කාරීවිය යුතු බවට අනතුරු අඟවන විද්‍යාඥයෝ මහා පරිමාණයෙන් නල ළිං හෑරීම සිදුකරන්නට ගියහොත් ඉතා ඉක්මනින් ජලධර සිදී යනු ඇති බවටත් අනතුරු අඟවති.