ලෝක බැංකුව බංග්ලා දේශයේ ව්‍යාපෘතියකින් ඉවත් වෙයි

ලෝක බැංකුව බංග්ලා දේශයේ ප්‍රධාන යටිතල ව්‍යාපෘතියකින් ඉවත්වීම එරට ආණ්ඩුවේ ඇමති වරයකුගේ විවේචනයට ලක් වී තිබේ.

පසුගිය සිකුරාදා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ලෝක බැංකුව කියා සිටියේ , බංග්ලා දේශයේ විශාලතම පාලම ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘතියෙන් තමන් ඉවත් වන බවයි.

එම පාලම් ව්‍යාපෘතිය තුළ දුෂණ සිදු කෙරෙමින් ඇති බවට එල්ල වෙන විවේචන සම්බන්ධයෙන් පියවරක් ගැනීමට අසමත් වී ඇතැයි ලෝක බැංකුව බංග්ලාදේශ් ආණ්ඩුවට චෝදනා එල්ල කොට ඇත.

මේ තත්වය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් කරන ඔබයිදුල් කාදර් ( Obaidul Qader ) ඇමතිවරයා කියා සිටියේ, ඉහත කී විවේචන සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරනු ලැබ ඇති අතර , එහි තීරණ ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන තෙක් ලෝක බැංකුව බලා සිටිය යුතු බවයි.