අත් අඩංගුවට පත් වන්නන්ට දරුණු වධ හිංසා පමුණුවන බවට සිරියාවට චෝදනා

Image copyright AFP

අත් අඩංගුවට පත් වන්නන්ට වධ හිංසා පැමිණවීමේ මානව වර්ගයාට එරෙහි අපරාධය, සිරියානු රජයේ ප්‍රතිපත්තියක් වී ඇති බවට හියුමන් රයිට්ස් වොච් සංවිධානය චෝදනා කරයි.

නව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධානය ඉල්ලා සිටින්නේ, මෙම අපරාධ වළට වගකිවයුතු පුද්ගලයන් ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු බවයි.

විදුලි සැර යොදා ගැනීම ඇසිඩ් භාවිතය ඇතුළු සිරියානු හමුදා යොදාගන්නා වධ හිංසා ක්‍රම විස්සක් මෙම වාර්තාවේ සවිස්තරව පෙන්වා දී තිබේ.

වාර්තාව සකස් කිරීම සඳහා සිරියානු අත්අඩංගුවෙන් නිදහස ලැබූ සිරකරුවන් දෙසියදෙනකුගේ සාක්ෂි සටහන් කරගත් බව හියුමන් රයිට්ස් වොච් සංවිධානය ප්‍රකාශ කළේය. .