ඉන්දියාවේ සංරක්ෂිත කලාපවල සංචාරක කටයුතු තහනම්

A tiger in India Image copyright AFP
Image caption ඉතා වේගයෙන් වඳ වී ගෙන යන කොටි ගහනයෙන් අඩකට වඩා ජීවත් වන්නේ ඉන්දියාවේ

කොටින් වැඩි වශයෙන් වෙසෙන සංරක්ෂිත කලාපවල සංචාරක කටයුතු තහනම් කිරීමට ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කළේය.

මෙම නියෝගයට පටහැනිව කටයුතු කරන ප්‍රාන්ත වලට විශාල දඩ නියම කරන බවයි අධිකරණය දැනුම් දුන්නේ.

මේ තාක් කොටින් වෙසෙන සංරක්ෂිත කලාපවල වාණිජ සංචාරක කටයුතු වල නිරත වීමට ඉඩ දී තිබූ නමුත් කොටින්ට මේ සංරක්ෂිත කලාපවල නිදහසේ ජීවත් වීමට ඉඩ දිය යුතු බවයි අධිකරණයේ නිගමණය වූයේ.

ඉතා වේගයෙන් වඳ වී ගෙන යන කොටි ගහනයෙන් අඩකට වඩා ජීවත් වන්නේ ඉන්දියාවේ.