උහුරු කෙන්යාටා ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රාහකයා - කෙන්යා ශ්‍රේෂ්ටාධිකරණය

උහුරු කෙන්යාටා ( Uhuru Kenyatta, කෙන්යානු ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රාහකයා ලෙස එරට ශ්‍රේෂ්ටාධිකරණය තීන්දු කරයි.

උහුරු කෙන්යාටා (Uhuru Kenyatta) ට අභියෝග කරමින් ප්‍රති විරුද්ධ , ප්‍රධාන තරඟකරුවා වූ රයිලා ඔඩින්ගා (Raila Odinga) විසින් ශ්‍රේෂ්ටාධිකරණයේ පෙත්මක් ගොනු කොට තිබිණ.

මේ මස මුලදී පැවැත්වූ ජනාධිපතිවරණයෙන් උහුරු කෙන්යාටා (Uhuru Kenyatta)ජය ලැබුවේ සුළු ජන්ද ප්‍රතිශතයකින්.

ජනාධිපතිවරණයේ අක්‍රමිකතා සිදුවී ඇති බවට චෝදනා කළ රයිලා ඔඩින්ගා (Raila Odinga), ජයග්‍රාහී උහුරු කෙන්යාටා ගේ (Uhuru Kenyatta) ජන්ද සංඛ්‍යාව උවමනාවෙන්ම වැඩි කොට දක්වා ඇති බව කියා සිටියි.