මුස්ලිම් උපත් පාලනයට අවුන් සාන් සුකී විරුද්ධයි

රකේන් පළාතේ ගැටුම්වලින් අනාථ වූවන්
Image caption රකේන් පළාතේ ගැටුම්වලින් අනාථ වූවන්

බුරුමයේ විපක්ෂ නායිකා අවුං සාන් සුකී, 'රකේන්' පළාතේ ජීවත් වෙන 'රෝහින්ග්‍යා' මුස්ලිම් ප්‍රජාව සඳහා ,"එක පවුලකට දරුවන් දෙදෙනෙක් පමණක්" නීතියක් පැණවීමට බලධාරීන් විසින් ගනු ලැබ ඇති තීරණයක්, දෝෂ දර්ශනයට ලක්කරයි.

පුරවැසිභාවය අහිමි 'රෝහින්ග්‍යා' මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් බුරුම විපක්ෂ නායිකාව කතා කරන්නේ කලාතුරකින්. එම ප්‍රජාව සඳහා ඉහත කී ආකාරයේ නීතියක් නිර්දේශ කරනු ලැබීම මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයක් මෙන්ම වෙනස්කම් කිරීමක් වන බවයි,අවුං සාන් සුකී පෙන්වා දෙන්නේ.

'රෝහින්ග්‍යා' මුස්ලිම් පවුල් දරුවන් දෙදෙනකුට සීමා විය යුතු යයි බල කෙරෙන,රකේන් පළාතේ බෞද්ධ - මුස්ලිම් ගැටුම්වලින් මේ වනවිට ජීවිත සියගණනක් විනාශ වී ඇති බවයි වාර්තා වී ඇත.