සිරියානු නගරයක් යළි ආණ්ඩුවේ හමුදා අතට

syria qusair
Image caption 'කුසයේර්' (Qusair)නගරය පිහිටා තිබෙන්නේ,ආණ්ඩුවේ හමුදාවන්ට මෙන්ම කැරලිකරුවන්ට ද අවශ්‍ය සැපයුම් සිදුකෙරෙන මාර්ග ආශ්‍රිතවයි.

සිරියානු ආණ්ඩුවට පක්ෂපාත හමුදාවන් මූලෝපායී වශයෙන් වැදගත් 'කුසයේර්' (Qusair)නගරය යළි අත්පත්කරගන්නා ලද බව ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණි.

සති දෙකකටත් අධික කාලයක් සිදුකෙරුණ වටලෑමකින් පසුවයි, සිරියානු ආණ්ඩුව නගරය යළි තමන් අතට ගන්නා ලද්දේ.

ඊයේ රාත්‍රියේ ,තමන් නගරයෙන් ඉවත් වුන බව කැරලි කරුවන්ද ප්‍රකාශ කර ඇත.

නගරය අත්පත් කරගනු ලැබීම සිරියානු ආණ්ඩුව විසින් විග්‍රහ කරන ලද්දේ,වැදගත් මූලෝපායික ජයග්‍රහණයක් හැටියටයි.

සිරියාව සහ ලෙබනනය අතර දෙහ්ස් සීමාවේ පිහිටි 'කුසයේර්' (Qusair)නගරය පිහිටා තිබෙන්නේ,ආණ්ඩුවේ හමුදාවන්ට මෙන්ම කැරලිකරුවන්ට ද අවශ්‍ය සැපයුම් සිදුකෙරෙන මාර්ග ආශ්‍රිතවයි.

ආණ්ඩුවේ හමුදා සහ ඔවුන්ට සහාය දෙන හිස්බුල්ලා ගරිල්ලන් , 'කුසයේර්' (Qusair) නගර කේන්ද්‍රයට ලඟා වුන බවයි ,සිරියානු රාජ්‍ය මාධ්‍ය මගින් නිවේදනය කෙරුනේ.

සිරියානු රාජ්‍ය රූපවාහිනිය මගින් ප්‍රදර්ශනය කෙරුණ ඡායාරූප අනුව නගරය මේවනවිට ජන ශුන්‍ය තත්වයකයි පවතින්නේ.