ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

යුද හමුදා කුමන්ත්‍රණය සමරන ඊජිප්තු ජනතාව