ඊජිප්තුවේ අළුත් මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට විරෝධය

egypt

ලබන අවුරුද්දේ මුලදී මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට ඊජිප්තුවේ අන්තර් වාර පරිපාලනයේ ජනාධිපති අද්ලි මන්සූර් විසින් ඉදිරිපත් කොට ඇති යෝජනාව මුස්ලිම් සහෝදරත්වය පක්ෂය ප්‍රතික්ෂේප කොට ඇත.

මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට ඉදිරිපත් කොට ඇති යෝජනාව නීත්‍යානුකූල නොවන බව මුස්ලිම් සහෝදරත්වය පක්ෂය කියා සිටී.

ඉස්ලාමීය ඇගයුම් අනුව සකස් කෙරුනු ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කොට මාස හතරක කාලයක් තුළ ජන මත විචාරනයක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව අන්තර් වාර පරිපාලනයේ ජනාධිපති අද්ලි මන්සූර් ප්‍රකාශ කළේය.