වතිකානයේ ළමා අපයෝජන ගැන එක්සත් ජාතීන්ගෙන් පරීක්ෂණයක්

Image caption පැමිණිලි වසන් කිරීම සඳහා දැරූ උත්සාහයන් පිලිබඳවද තොරතුරු ලබා දෙන ලෙස

කතෝලික පුජකයන් විසින් සිදු කර ඇති ළමා අපයෝජන සිද්ධීන් පිලිබඳ සියළු විස්තර ලබා දෙන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වතිකානයෙන් ඉල්ලීමක් කළේය.

අතීතයේදී අපයෝජනයට ලක් වූවන් ගේ ශුභසාධනය උදෙසා වතිකානය ඉටු කළ දෑ මෙන්ම පැමිණිලි වසන් කිරීම සඳහා දැරූ උත්සාහයන් පිලිබඳවද තොරතුරු ලබා දෙන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වතිකානයට දන්වා යවා තිබේ.

මේ පිළිබඳව සිදුකැරෙන පරීක්ෂණයකදී ළමා අයිතිවාසිකම් සඳහා වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ මණ්ඩලය ඉදිරියේ පිළිතුරු ලබා දීමට, වතිකානයෙන් නියෝජිත පිරිසක් කැඳවීමට නියමිතයි.

වතිකානයේ විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ලිංගික අපයෝජන චෝදනා විභාග කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය වනු ඇති බව මේ වසර මුලදී ෆ්රාන්සිස් පාප් වහන්සේ ප්‍රකාශ කර තිබුණි.