බ්‍රිතාන්‍ය මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පිළිම වන්දනාව වැළැක්වීමේ උත්සාහයක්

බ්‍රිතාන්‍යයේ හිටපු අගමැතිවරුන් හතර දෙනකුගේ ප්‍රතිමා ලංවිය නොහැකි මට්ටමින් කොටු කර තැබීමට පියවර ගනිමින් ඇති බවක් වාර්තා වෙයි.

එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට යන්නේ, අද්භූත විශ්වාසයන් දරණ බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරු තමන්ට වාසනාව පතා එම ප්‍රතිමාවල පාද ස්පර්ශ කරනු ලැබීම වලක්වාලීමට බවත් ප්‍රකාශ වෙයි .

කොටු කර තබනු ලැබීමට නියමිත හිටපු අගමැති ප්‍රතිමා අතරට විල්සන් චර්චිල් සහ මාග්‍රට් තැචර් පිළිරූත් ඇතුළත් වෙති.

ප්‍රතිමා ආරක්ෂාව භාර නිලධාරියෙක් බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු කමිටුවක් ඉදිරියේ අදහස් දක්වමින්, වාසනාව සොයන මන්ත්‍රීවරු හිටපු අගමැතිවරුන්ගේ ප්‍රතිමාවල පාද ස්පර්ශ කරනු ලැබීමේ චාරිත්‍රය නිසා ඒවාට හාණි සිදුව ඇති බවයි කියා සිටියේ.

“ස්පර්ශ කරනු ලැබීමෙන් වළකින්න”( "do not touch" ) යන අවවාදය සහිත පුවරු හිටපු අගමැතිවරුන්ගේ ප්‍රතිමා ඉදිරියේ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ද නියමිතයි.

එහෙත් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අත් එම ප්‍රතිමා කෙරෙන් ඈත් ව තබා ගැනීම සඳහා ඒවාට ලංවිය නො හැකි මට්ටමින් බාධක වැට ඉදි කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකි බවයි, පාර්ලිමේන්තු කමිටුවේ සභාපතිවරයා පවසන්නේ.