චීනය ගල් අඟුරු භාවිතය අඩු කිරීමට සැරසේ

  • 2013 සැප්තැම්බර් 12

චීනයේ ප්‍රධාන නගරවල පරිසර දූෂණය අඩු කිරීමේ අදහසින් ගල් අඟුරු භාවිතා කිරීම පාලනය කිරීමට සැලසුම් කරන බව එරට බලධාරීහු ප්‍රකාශ කරති.

මේ අනුව බෙයිජිං, ෂැන්හයි සහ ගුඅන් ෂු නගර ආසන්නයේ අලුතින් ගල් අඟුරු බලාගාර ඉදිකිරීම තහනම් කිරීමටද යෝජිතයි.

විදුලි බලය නිපදවීම සඳහා විශාල වශයෙන් ගල් අඟුරු භාවිතා කිරීම වෙනුවට ස්වභාවික ගෑස් සහ පරමාණු බලය යොදා ගැනීමද මෙම සැලසුමේ ප්‍රධාන අරමුණක්.

පරිසර දූෂණය ජනතාවගේ සෞඛ්‍යයට සහ සමාජ සුහදතාවට අහිතකර ලෙස බල පා තිබෙන බවයි චීන රාජ්‍ය සභාව පවසන්නේ.

පසුගිය ශීත සමයේ බෙයිජිං නගරයේ සති කිහිපයක් පුරා පැවති දැඩි මීදුම නිසා ජනතාව කලකිරීමටත් කෝපයටත් පත් ව සිටියහ.