ආන්ද්‍රා ප්‍රාන්තයේ මහා වැඩ වර්ජනයක්

Image caption ගිනි දැල් වූ ටයර් දමා මහා මාර්ග අවහිර කර තිබූ අතර ඒවා ඉවත් කිරීමට පොලිසිය යොදවා තිබුණි.

ඉන්දියාවේ ආන්ද්‍රා ප්‍රාන්තයේ මහා වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ වී තිබේ.

ආන්ද්‍රා ප්‍රාන්තය දෙකඩ කර තෙලන්ගානා නමින් අලුත් ප්‍රාන්තයක් නම් කිරීමට ගෙන ඇති පියවරට විරෝධය පාමිනුයි මෙම වර්ජනය දියත් වන්නේ.

තෙලිඟු භාෂාව කතා කරන ආන්ද්‍රා ප්‍රාන්ත ජනතාව බෙදී වෙන් වන බවයි විරෝධතා කරුවන් කියා සිටින්නේ.

නමුත් වෙන් වීමට සහයෝගය දක්වන්නන් කියා සිටින්නේ ඔවුන් ජීවත් වන දිස්ත්‍රික්ක දහයක් මහ ආණ්ඩුව විසින් නො සලකා හැර ඇති බවයි.

ගිනි දැල් වූ ටයර් දමා මහා මාර්ග අවහිර කර තිබූ අතර ඒවා ඉවත් කිරීමට පොලිසිය යොදවා තිබුණි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර