නොබෙල් සාම ත්‍යාගය රසායනික අවි තහනම් කිරීම සඳහා වූ සංවිධානයට

Image caption Nobel Peace Prize Medal

රසායනික අවි තහනම් කිරීම සඳහා වූ සංවිධානය මේ වසරේ නොබෙල් සාම ත්‍යාගය දිනා ගනියි.

සිරියාවේ විෂ ගෑස් තොග විනාශ කිරීම අධීක්ෂණය කරමින් සිටින්නේ එම සංවිධානයයි.

නෝවීජියානු අගනුවර වන ඔස්ලෝ හිදී සාම ත්‍යාගයේ ජයග්‍රාහකයා ප්‍රකාශයට පත් කරමින් නොබෙල් සාම කමිටුව, රසායනික අවි විනාශ කිරීම වෙනුවෙන් 'රසායනික අවි තහනම් කිරීම සඳහා වූ සංවිධානය' විසින් සිදු කරන සේවය ඇගයුමට ලක් කළේය.

එහි අධීක්ෂණය යටතේ ලෝකයේ ගබඩා කොට ඇති රසායනික අවි වලින් සියයට අසුවක් පමණ මේ දක්වා විනාශ කොට තිබේ.

රසායනික අවි ව්‍යාප්තිය වලක්වාලීමේ සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස රසායනික අවි තහනම් කිරීම සඳහා වූ සංවිධානය පිහිටුවා ගනු ලැබුවේ 1997 වසරේ දීයි.

රසායනික අවි ව්‍යාප්තිය වලක්වාලීමේ සම්මුතිය ලෝකයේ සාර්ථක ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් වලින් එකක්.