චොන් යෝන්ග්ජෝ නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලීමක්

  • 23 ඔක්තෝබර් 2013

අත් අඩංගුවේ සිටින තමන්ගේ වාර්තාකරුවෙකු නිදහස් කරන්නැ යි චීන පුවත් පතක් මුල් පිටුවේ පුවතක් පල කරමින් බලධාරීන් වෙතින් ඉල්ලීමක් කොට තීබේ.

චොන් යෝන්ග්ජෝ (Chen Yongzhou) වාර්තාකරුවා ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගමක දුෂණ පිළිබඳව වාර්තා කිරීමෙන් අනතුරුව සමාගම ඔහුට විරුද්ධව පැමිණිලි කිරීමෙන් අනතුරුවයි ඔහු අත් අඩංගුවට ගැනුනේ.

පුවත් පත් නිදහස වෙනුවෙන් පුවත් පත් චීන බලධාරීන් වෙත ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරන්නේ කළාතුරකින්