යූරෝ කලාපයේ මන්දගාමී ආර්ථික වර්ධනයක්

  • 2013 නොවැම්බර් 14

යූරෝ මුදල භාවිතා කරන රටවල් අත් කර ගත් තාවකාලික ආර්ථික ප්‍රතිසාධනය අඩු වේගයක් අත් කර ගනිමින් සිටී.

අලුත්ම සංඛා ලේඛණ වලට අනුව, මේ වසරේ තුන්වැනි කාර්තුව තුළ යුරෝ මුදල භාවිතා කරන රටවල් දාහතට, ඒකාබද්ධව සියයට බින්දුවයි දශම එකකට වැඩි ආර්ථික වර්ධනයක් අත් කර ගැනීමට හැකි වී නැත.

කලාපයේ දෙවැනි විශාලතම රට වන ප්‍රංශයේ ආර්ථිකය මඳකින් පහත වැටුණු නමුත් ස්පාඤ්ඤය සහ පෘතුගාලය තරමක ප්‍රගතියක් ලබා තිබේ.

ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ බී බී සී වාර්තාකරු පවසන්නේ දිගටම පවතින රැකියා වියුක්තියෙන් පීඩා විඳින, විශේෂයෙන් දකුණු යුරෝපීය රටවල් ඇතුළු කලාපීය බොහෝ රටවල් වල දිගටම පවතින රැකියා වියුක්තියට සැබෑ බලපෑමක් ඇති කිරීමට තරම්, ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් භාවයක් ගොඩනැගී ඇති ලක්ෂණ දක්නට නැති බවයි.