ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මැන්ඩෙලා වෙනුවෙන් ජනතා ශෝකය;දකුණු අප්‍රිකාවෙන් සජීවීව