ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

‘පළි ගැනීමට’ මිනී මස් කයි

“පිස්සු බල්ලකු”යයි ඔහු විසින් ම හඳුන්වා ගත් පුද්ගලයා ‘බෙන්ගුයි’ අගනුවර මුස්ලිම් විරෝධී කිතුනු ප්‍රහාරක කල්ලියක සාමාජිකයෙකි.