‘පළි ගැනීමට’ මිනී මස් කයි

13 ජනවාරි 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:52 GMT

“පිස්සු බල්ලකු”යයි ඔහු විසින් ම හඳුන්වා ගත් පුද්ගලයා ‘බෙන්ගුයි’ අගනුවර මුස්ලිම් විරෝධී කිතුනු ප්‍රහාරක කල්ලියක සාමාජිකයෙකි.