යුරෝපා මානව හිමිකම් අධිකරණයෙන් සුවිශේෂී තීන්දුවක්

Image copyright AFP

යුරෝපා මානව හිමිකම් අධිකරණය වසර හතකට ආසන්න කාලයක් කෝමා තත්වයේ පසු වූ රෝගියෙකුගේ ජීවිතය පවත්වා ගෙන යාමට භාවිතා කළ වෛද්‍ය උපකරණ ඉවත් කිරීමට අවසර ලබා දෙයි.

මාර්ග අනතුරකට ලක් වූ වින්සන්ට් ලැම්බර්ට් නමැති එම රෝගියා පසු වූයේ සිහි මුර්ජිතව සිරුර අකර්මණ්‍ය වූ තත්වයකයි.

ප්‍රංශ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ඔහුට කෘතීමව එන්නත් කිරීමෙන් ආහාර ලබා දීම නවතන ලෙසට දී තිබූ තීන්දුවට එරෙහිව ඔහුගේ දෙමව්පියන් විසින් යුරෝපා මානව හිමිකම් අධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර තිබිණ.

නමුත් යුරෝපා මානව හිමිකම් අධිකරණය කියා සිටියේ ප්‍රංශ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දී තිබෙන තීන්දුවෙන් යුරෝපා මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය නොවන බවයි.

යුරෝපා මානව හිමිකම් අධිකරණය ලබා දුන් මෙම නව තීන්දුව යුරෝපය පුරා බලපෑමක් ඇති කිරීමට සමත් වෙනු ඇති බවට විශ්වාස කෙරේ.