ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

චීන ජාතික ඔබාමා

මේ ඇමරිකානු ජනාධිපති බරාක් ඔබාමා නොවෙයි.

ඔහු ෂිආඕ ජිගුඕ. චීන ජාතිකයෙක්.

ඔහු සමාරෝපකයෙක්. බලන්න මේ හැසිරීම දිහා.