ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

නිවුන් පැන්ඩා සුරතලුන්

සිත් කළු නිවුන් පැන්ඩා උපත් හයක් පිළිබඳ මේ වාර්තාව චීනයේ සීචුආන් පළාතෙන්.

මාස හතරක කාලයක් ඇතුළතදීයි මේ සුරතලුන් උපත ලැබුවේ.

මෙම වීඩියෝවේ දැක්වෙන පැන්ඩා පැටව් පසුවන්නේ තවමත් මාසයේ සිට මාස හතර දක්වා වයස්වල.

චීනය තුළ මේ වසරේ වාර්තා වූ පැන්ඩා උපත් වලින් 90% ක් නිවුන් උපත්.