චොකලට් කෑම ප්‍රවේශමෙන්

Image copyright Reuters

.මාර්ස් (Mars) චොකලට් නිෂ්පාදන වෙළෙඳ පොළෙන් ඉවත් කර ගැනීමට එහි නිෂ්පාදකයන් වන ඇමෙරිකානු සමාගම පියවර ගනිමින් ඇත.

මේ අනුව රටවල් පනස් පහක වෙළෙඳ පොළ රාක්ක වලින් ‘මාර්ස්’ චොකලට් නිෂ්පාදන ඉවත් කර ගනු ලබන අතර ශ්‍රී ලංකාවත් එම රටවල් අතර දැක්වෙයි.

එවැනි පියවරක් ගනු ලැබීමට හේතු වී තිබෙන්නේ ‘මාර්ස්’ චොකලට් පෙත්තකින් රතු පැහැති ප්ලාස්ටික් කැබැල්ලක් හමු වීමයි.

තමා විසින් මිළ දී ගන්නා ලද චොක්ලට් පෙත්තකින් ප්ලාස්ටික් කැබැල්ලක් හමු වූ බවට ජර්මනියේ පාරිභෝගිකයකු විසින් පැමිණිලි කරනු ලැබ තිබුණි.

ප්ලාස්ටික් අඩංගු එම දූෂිත චොකලට් පෙති වෙළෙඳ පොලට එක් කරනු ලැබ තිබුණේ නෙදර්ලන්තයේ කම්හලක නිපදවන ‘මාර්ස්’ නිෂ්පාදන තොගයකිනි.

මේ අනුව ‘මාර්ස්’(Mars) නිෂ්පාදන හැටියට වෙළෙඳ පොලට එක කෙරෙන චොකලට් නිෂ්පාදන කීපයකටම ඉහත කී තත්වය බල පැවැත්වෙනු ඇත.