Get Inspired Unsung Hero 2017: air a leudachadh gus fhosgladh do choimhearsnachd nas fharsainge

BBC Get Inspired Unsung Hero award

Tha duais BBC Get Inspired Unsung Hero ga leudachadh gus aithne a thoirt dhan fheadhainn a tha a' toirt seachd an ùine fhèin agus a' cur ri spòrs aig ìre coimhearsnachd.

Leis gur e seo an 15mh bliadhna, tha duais Unsung Hero 2017 a' leudachadh gus gabhail a-steach an fheadhainn a tha a' cur ri spòrs agus diofar sheòrsachan de dh'eacarsaich.

Tha sinn cuideachd air na h-aoisean atharrachadh agus bidh sinn a-nise a' lorg dhaoine a tha 16 agus nas sine, agus tha sinn ag iarraidh oirbh Unsung Heroes san sgìre agaibh fhèin aithneachadh.

Cuir ur n-ainmean air adhart an-diugh!

Ciamar?

Chan eil ann ach aon cheist agus aon fhreagairt. Tha e sìmplidh: inns dhuinn carson a tha an neach a tha thu a' cur air adhart airidh air duais BBC Get Inspired Unsung Hero 2017.

Faodaidh tu:

  • Am foirm a thoirt a-nuas agus a chur thugainn (air post-d no tron phost - tha an seòladh ri fhaighinn gu h-ìosal)

Carson?

Ball-coise, rugbaidh, snàmh, goilf, criogaid, rothaireachd, teanas, bogsadh... dh'fhaodadh sinn leantainn oirnn.

Nuair a smaoinicheas sinn air 'spòrs', 's ann chun an fheadhainn sin a bhios sinn a' dol, ceart? Ach, 's e fìrinn na cùise, nach eil iad sin a' freagairt air a h-uile duine.

Tha sinn airson leantainn oirnn a' brosnachadh na diofar spòrs thraidiseanta sin, ach am-bliadhna tha sinn airson a' chùis a leudachadh.

Mar eisimpleir, gabhaidh sinn ri oidean eacarsaich a tha a' toirt an ùine fhèin seachad sa choimhearsneachd, an neach a bhios a' cumail sùil air cunntasan sòisealta na buidhne dannsa, agus an stiùbhard a bhios a' nochdadh gach seachdain gus luchd-ruith a' 5k a bhrosnachadh.

Mas e gnìomhachd chorporra no ceangailte ri eacarsaich* a th' ann a tha a' cur feum air luchd-taic saor-thoileach, agus ma tha thu eòlach air cuideigin a tha a' dèanamh an leithid, nach cuir thu fios thugainn mun deidhinn!

(* feumaidh gach gnìomhachd a bhith air aithneachadh le buidheann-stiùiridh nàiseanta - mar a thathas a' mìneachadh san fhiosrachadh seo)

Cò?

Dìleas, dìcheallach agus deònach cuideachadh a thoirt do dhaoine eile nad choimearsneachd no nad chluba. Cò air a tha thu a' smaoineachadh? Nise, smaoinich air cothrom a thoirt dhaibh a bhith an lùib oidhche mhòr BBC Sports Personality agus 's dòcha fiù 's duais fhaighinn beò air an àrd-urlar, agus fios gur tusa a chur air adhart iad sa chiad dol a-mach, coltach ri neach-buannachaidh 2016, Marcellus Baz:

Media playback is not supported on this device

2016 BBC Sports Personality of the Year Unsung Hero

'S e deagh dhòigh a tha seo air taing a thoirt do chuideigin a bhios an còmhnaidh a' cur dhaoine eile air thoiseach orra fhèin, nach e?!

Agus cuimhnich, ged a bhiodh tu air ainm chuideigin a chur air adhart roimhe, faodaidh tu an cuir air adhart a-rithist am-bliadhna (fhad 's nach do choisinn iad duais aig ìre ionadail no nàiseanta roimhe).

Càite

Tha sinn airson an fheadhainn as fheàrr air a bhith a' brosnachadh dhaoine air feadh na RA a lorg.

Gus dèanamh cinnteach gun ruig sinn air gach ceàrnaidh, bho Ghàidhealtachd na h-Alba gu Gleanntan na Cuimhrigh agus Clachan nam Fuamhair an Èirinn a Tuath, bidh sinn ag obair cuide ri sgiobaidhean a' BhBC air feadh na dùthcha.

Bidh gach nàisean agus roinn den BhBC a' coimhead ri na tagraichean a thàinig thuca agus, às dèidh neach-buannachaidh a thaghadh (le taic bho phannal de dhaoine às an sgìre fhèin), thèid aona neach-buannachaidh roinneil ainmeachadh.

Thèid an neach a bhios soirbheachail anns gach roinn a chur air adhart airson an duais nàiseanta far am bi pannal de luchd-spòrs, le beagan taic bho sgioba bhon BhBC, a' cur latha seachad a' tighinn gu co-dhùnadh cò an neach a gheibh duais 2017 BBC Get Inspired Unsung Hero.

Cuin?

Tha na tagraidhean fosgailte siuthad, nach dèan thusa rudeigin beag a bheir aithne do chuideigin a tha dèanamh tòrr do dhaoine eile!

Seòladh post-d airson foirmean air an lìonadh - unsunghero@bbc.co.uk

Seoladh puist: BBC Get Inspired Unsung Hero Awards 2017, Get Inspired, BBC Sport, Floor 3, Quay House, Salford Quays, M50 2QH

Ach na diochuimhnich d' iarratas a chur thugainn ron cheann-là, sin meadhan-oidhche Didòmhnaich 22 Dàmhair 2017.

line
  • Faodar an duilleag seo a leughadh ann an Cuimris agus ann am Beurla agus faodar na cùmhnantan cleachdaidh a leughadh ann an Cuimris.