Sport Gold Silver Bronze Total
Cycling - Mountain Bike 0 0 1 1
Cycling - Road 1 1 1 3
Equestrian 0 0 1 1
Judo 0 0 1 1
Tennis 1 0 0 1