இந்த சேவையை பயன்படுத்த ஜாவாமென்பொருள் செயற்படுத்தப்படல் வேண்டும்