இணையத்தில் ஆளுமை செலுத்துவது எது?
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

இணையத்தில் ஆளுமை செலுத்துவது எது?

இணையத்தில் ஆளுமை செலுத்துவது நாயா அல்லது பூனையா எனும் மோதல் ஆர்வலர்களிடையே எழுந்துள்ளது.

இதில் யாருக்கு வெற்றி?

தொடர்புடைய தலைப்புகள்