உலகின் அதிக மகிழ்வான குழந்தைகள் யார்?
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

உலகின் அதிக மகிழ்வான குழந்தைகள் யார்?

உலகின் அதிக மகிழ்வான குழந்தைகள் யார்? என்பது குறித்த ஐநாவின் குழந்தைகளுக்கான யுனிசெஃப் அமைப்பின் அறிக்கையில் அதற்கான காரணங்களும் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கின்றன.