நீந்தத் தெரியாத உராங்குட்டான் நீரில் விழுந்தது
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

நீந்தத் தெரியாத உராங்குட்டான் நீரில் விழுந்தது

நீந்தத் தெரியாத உராங்குட்டான் நீரில் விழுந்தது. இருந்தாலும் அதை ஆர்வலர்கள் காப்பாற்றியுள்ளனர்.

இது குறித்த குறஙகாணொளி.