புலிட்சர் விருது பெற்றுள்ள செய்திப் புகைப்படங்கள்

  • 18 ஏப்ரல் 2013