படங்களில்: பச்சைக் குத்தும் கலைஞர்கள் நேபாளத்தில் கூட்டம்