உணவுக்காக அல்லாடும் ஆப்கான் நாட்டு மக்கள் -படங்களில்