ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

"மனிதன் மட்டுமல்ல, மொழியும் குரங்கிலிருந்தே தோன்றியது"

  • 9 ஏப்ரல் 2013

தற்கால மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, அவர்களின் மொழிகளும் குரங்கிலிருந்தே பரிணமித்தது என்பதை தெரிவிக்கும் புதிய ஆய்வின் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன