சிம்பன்ஸிகளுக்கு ‘சிம்பன்சிகளாக’ இருக்க பயிற்சி
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

சிம்பன்ஸிகளுக்கு ‘சிம்பன்சிகளாக’ இருக்க பயிற்சி

சிம்பான்ஸிகளை காடுகளில் செயற்படுவதை போலவே மிருகக்காட்சி சாலைகளிலும் செயல்பட வைக்க பிரிட்டிஷ் மிருக காட்சி சாலை ஒன்று முயற்சிக்கிறது.

அவற்றுக்காக டைக்ராஸ் மிருக காட்சி சாலையில் பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் புதிய செயற்கை வாழ்விட சூழலில் அவற்றின் செயற்பாடுகள் கண்கானிக்கப்பட்டு வருகின்றன.