กุญแจสู่ความสุข
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

กุญแจสู่ความสุข

งานวิจัยล่าสุดของวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (แอลเอสอี) ในอังกฤษ บ่งชี้ว่า การมีสุขภาพจิตที่ดีกับการมีคู่ครอง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนมีความสุขมากกว่าการมีรายได้เพิ่มเป็นสองเท่า

นักวิจัยของแอลเอสอีศึกษากลุ่มตัวอย่างกว่า 200,000 คน เพื่อหาตัวแปรที่มีผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยวัดจากคะแนน 1-10 และพบว่าโรคซึมเศร้าหรือภาวะวิตกกังวล รวมทั้งการตกงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบรุนแรงที่สุด โดยทำให้คะแนนความสุขลดลง 0.7 คะแนน ขณะที่การมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทำให้คะแนนความสุขเพิ่มขึ้นไม่ถึง 0.2 คะแนน ซึ่งนักวิจัยบอกว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะคนมักเปรียบเทียบรายได้ของตนกับรายได้ของผู้อื่น มากกว่ามองว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อพวกเขาอย่างไร

ส่วนการมีคู่ครองหรือคนรักถือเป็นตัวแปรที่เพิ่มคะแนนความสุขมากที่สุด คือ 0.6 คะแนน ขณะที่การสูญเสียคู่ไป ไม่ว่าจะเป็นจากการเสียชีวิต หย่าร้าง หรือแยกทางกัน ส่งผลให้คะแนนความสุขลดลง 0.6 คะแนน

ศาสตราจารย์ริชาร์ด เลยาร์ด หนึ่งในนักวิจัยบอกว่า ผลการศึกษาครั้งนี้สะท้อนว่า ภาครัฐจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทใหม่เพื่อให้ประชาชนมีความสุข โดยเน้น "การสร้างความสุข" มากกว่า "การสร้างความมั่งคั่ง" และหลักฐานที่ได้จากงานวิจัยแสดงว่าสิ่งสำคัญที่สุดต่อการมีความสุขและความทุกข์ของคนเราอยู่ที่ความสัมพันธ์ในสังคม รวมทั้งสุขภาพกายและจิต ที่ผ่านมาภาครัฐประสบความสำเร็จเรื่องการขจัดความยากจน การสร้างงาน การศึกษา และสุขภาพกาย แต่เรื่องที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล ปัญหาเยาวชนปลีกตัวและไม่ยึดถือในค่านิยมของสังคม ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องหันมาให้ความสนใจเช่นกัน