เครื่องบินไถลออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินจนเกือบตกทะเลในตุรกี
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

เครื่องบินไถลออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินจนเกือบตกทะเลในตุรกี

เครื่องบินไถลออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินจนเกือบตกทะเลในตุรกี