กมธ.แนะขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา หลังคะแนนวัดระดับไทยลดต่ำ

นักเรียนชาย Image copyright MADAREE TOHLALA/AFP/GettyImages
คำบรรยายภาพ การประเมินผล PISA สะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และชนบท เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไทยมีคะแนนลดต่ำลงในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)

ประเทศไทยมีคะแนนการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) หรือ PISA ลดลง นับจากมีการสอบวัดระดับครั้งแรกเมื่อปี 2543 โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งรวมถึงความแตกต่างทางมาตรฐานระหว่างโรงเรียน ครู และนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ กับชนบท

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา (กมธ.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมพิจารณาแนวทางบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน เพื่อรองรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ที่อาคารรัฐสภา เมื่อวานนี้ (15 ธ.ค.) ภายหลังจากผลการสอบวัดระดับ PISA ในปี 2558 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบว่าไทยมีคะแนนลดลง ทั้งยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือโออีซีดี

ที่ประชุม กมธ.มีมติให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับ PISA และมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยจะต้องศึกษาสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ก่อนจะนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ การสอบวัดระดับ PISA ริเริ่มโดย โออีซีดีโดยมุ่งเน้นที่การประเมินสมรรถนะของนักเรียนอายุ 15 ปี เกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริง และการประเมินจะมีขึ้นทุก ๆ สามปี ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 70 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลก

Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ การสอบประเมินผล PISA ครั้งล่าสุดพบว่าเด็กนักเรียนเวียดนามนำไทยทุกด้าน

ไทยเข้าร่วมโครงการ PISA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และการสอบประเมินผลครั้งล่าสุดในปี 2558 ซึ่งมีนักเรียนกลุ่มตัวอย่างวัย 15 ปี จำนวนกว่า 540,000 คนจากทั่วโลก พบว่าไทยมีคะแนนลดลงทั้งด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องการอ่าน ซึ่งความรู้ทั้งสามด้านเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคะแนนการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของไทยอยู่อันดับ 54 จาก 70 ได้ 421 คะแนน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่อันดับ 54 และการรู้เรื่องการอ่านอยู่อันดับ 57

ที่ประชุม กมธ.สรุปว่าการประเมินผล PISA ของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งในด้านคุณภาพครู ผู้บริหาร และปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ แต่ผลการประเมิน PISA เป็นการสั่งสมความรู้ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในช่วงเวลา 9 ปี ที่ผ่านมาเท่านั้น ไม่ใช่ผลการศึกษาปัจจุบัน ทั้งยังต้องระมัดระวังในการเปรียบเทียบผลการประเมิน PISA 2558 ของไทยกับประเทศอื่น ๆ เพราะแต่ละประเทศมีวิธีสุ่มตัวอย่างของโรงเรียนไม่เหมือนกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง