6 องค์กรวิชาชีพค้านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิสื่อฯ เข้าข่ายควบคุม-แทรกแซง

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน, ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน, สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, องค์กรสื่อ Image copyright AFP
คำบรรยายภาพ องค์กรสื่อมองว่าร่าง พ.ร.ฐ.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน อาจเปิดช่องให้รัฐใช้อำนาจแทรกแซงหรือควบคุมสื่อ

ตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศไทย รวม 6 องค์กร ยื่นหนังสือค้านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน วันนี้ (22 ธ.ค.) โดยระบุว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอาจเปิดช่องให้รัฐบาลเข้าควบคุมและแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนได้ และทั้งหกองค์กรยืนยันว่ารัฐต้องเคารพในเจตนารมณ์ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ซึ่งระบุว่าสื่อมวลชนมีอำนาจในการกำกับดูแลกันเอง

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้ง 6 องค์กร ได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เพื่อเรียกร้องให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวก่อนส่งให้คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติดำเนินการต่อไป

Image copyright .
คำบรรยายภาพ ตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิกาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดประชุมองค์กรสมาชิก เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ (Ombudsman) และที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้คณะกรรมการ 5 คนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับข่าวและภาพข่าว ที่ปรากฏทั้งในหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์ รวมถึงพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่เป็นสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์

ส่วนผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับความเสียหายจากการนำเสนอข่าวที่ขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2559 สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการพิจารณาฯ ดังกล่าวได้ โดยถือเป็นการยึดมั่นในเจตนารมณ์ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติที่สนับสนุนให้องค์กรสื่อสามารถกำกับดูแลและตรวจสอบกันเองได้โดยที่รัฐไม่มีอำนาจเข้าแทรกแซงหรือควบคุม

Image copyright .
คำบรรยายภาพ (1)
Image copyright .
คำบรรยายภาพ (2)