กรมศิลปากร "ปักหมุด" ทำผังเตรียมก่อสร้างพระเมรุมาศ

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีปักหมุดทำผังตามโบราณราชประเพณี เพื่อเริ่มการก่อสร้างพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเวลา 15.59 น. วันนี้ (26 ธ.ค.) โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์พฤฒาจาริย์ เป็นผู้อ่านโองการบวงสรวงฯ

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai

การประกอบพิธีครั้งนี้ใช้ไม้มงคลปักหมุดจำนวน 9 จุด แบ่งเป็น 1 หมุดหลักและ 8 หมุดรอง ซึ่งกำหนดตำแหน่งอ้างอิงโดยการพิจารณาจุดกึ่งกลางของยอดพระเมรุมาศเป็นจุดหลัก

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai

กรมศิลปากรคาดว่าจะดำเนินงานตามแผนของคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือน ก.ย.2560

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai

ทั้งนี้ ในการประชุมนัดพิเศษเมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในวงเงิน 1 พันล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอทำความตกลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับสำนักงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai
Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai