ผลสำรวจพบคนไทย 1 ใน 4 เท่านั้น มีพฤติกรรม “มือสะอาด”

มือสะอาด Image copyright PORNCHAI KITTIWONGSAKUL/AFP/GettyImages
คำบรรยายภาพ เด็กนักเรียนกำลังฝึกล้างมือให้สะอาดในช่วงที่โรคมือเท้าปากระบาดในประเทศไทย เมื่อปี 2555

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ เสี่ยงป่วยโรคทางเดินอาหาร เช่นโรคอุจจาระร่วง เนื่องจากเมินล้างมือฟอกสบู่หลังใช้ห้องน้ำห้องส้วมและก่อนรับประทานอาหาร โดยพบว่ามีเพียงร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 4 ที่มือสะอาด ล้างทุกครั้งติดเป็นนิสัย

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรม สบส.ได้ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้ง 4 ภาครวมทั้งในเขตกทม.และปริมณฑล ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 512 คน ผลปรากฏว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมมือสะอาด คือล้างมือฟอกสบู่ติดเป็นนิสัย กระทำทุกครั้งหลังจากเข้าห้องน้ำห้องส้วม และก่อนรับประทานอาหาร ร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 4 คน

Image copyright Media for Medical/UIG via Getty Images
คำบรรยายภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่าผลวิจัยต่างประเทศพบว่าการล้างมือและฟอกสบู่จะขจัดเชื้อโรคออกจากมือได้ถึงร้อยละ 92 ป้องกันการป่วยได้ดีพอๆกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ผลสำรวจระบุว่าผู้หญิงล้างมากกว่าผู้ชายประมาณร้อยละ 10 โดยกลุ่มที่ล้างมากอันดับ 1 ได้แก่พนักงานบริษัท ร้อยละ 34 รองลงมาคือนักเรียน นักศึกษาร้อยละ 26 และกลุ่มว่างงานร้อยละ24 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติมากที่สุดร้อยละ 44 รองลงมาคือภาคเหนือร้อยละ 41 และกทม./ปริมณฑล ร้อยละ 19 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คืออีกร้อยละ 72 ล้างบ้างไม่ล้างบ้าง และไม่เคยล้างเลยร้อยละ 3 ซึ่ง 2 กลุ่มหลังนี้ มีความเสี่ยงติดเชื้อและแพร่เชื้อโรคต่างๆที่ติดมากับมือ ไปสู่คนอื่นได้เช่นเชื้อโรคอุจจาระร่วง เป็นต้น ซึ่งโรคดังกล่าวพบได้ตลอดปีปีละ 1 ล้านกว่าราย ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการล้างมือและฟอกสบู่

นายแพทย์ประภาส กล่าวว่า การปลูกฝังพฤติกรรมการล้างมือฟอกสบู่นั้น ควรเริ่มในครอบครัว ผู้ปกครองพ่อแม่ควรเริ่มสอนตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กที่สื่อสารเข้าใจ ประการสำคัญที่สุดพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างทำให้เด็กเห็น เด็กจะเกิดการเรียนรู้และจดจำโดยอัตโนมัติ