นายกฯ สั่งแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจภายใน 3 เดือน

Image copyright Wasawat Lukharang / bbc thai

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร. สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจให้ได้ภายใน 3 เดือน กำหนด 5 กรอบยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. เปิดเผยภายหลังการประชุม คนร. ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ (9 ม.ค.) ว่า ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0

โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ 5 ประการ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนและแยกบทบาทระหว่างผู้กำกับดูแล ผู้กำหนดนโยบายและผู้ให้บริการออกจากกันอย่างชัดเจน ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยการจัดให้มีแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจราย 5 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งในและมีคุณธรรม มีกลไกลส่งเสริมและสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

Image copyright Wasawat Lukharang / bbc thai

นายเอกนิติ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า คนร.รับทราบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา โดยการบินไทยมีผลประกอบการในไตรมาส 3/2559 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ขณะที่แผนแก้ปัญหาส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ จึงมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และมอบหมายให้การบินไทยเร่งจัดทำระบบขายตั๋วให้สามารถเพิ่มสัดส่วนการขายผ่านช่องทางอินเตอร์เนตให้มากขึ้น และพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนในบริษัทลูกต่างๆ

ส่วนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นั้น คนร.รับทราบความคืบหน้าการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของทั้ง 2 บริษัทโดยจัดตั้งบริษัท NGDC ในการดำเนินธุรกิจเคเบิ้ลใยแก้วใต้น้ำและอินเตอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ และ NGN ในการดำเนินธุรกิจอินเตอร์เน็ตบรอดแบรนด์ ทั้งนี้ คนร.ได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับทั้ง 2 หน่วยงาน พิจารณาแผนธุรกิจของทั้ง 2 บริษัท และบริษัทในเครือที่จะจัดตั้งขึ้น ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและให้นำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560

Image copyright Dario Pignatelli/Bloomberg via Getty Images
คำบรรยายภาพ การบินไทยมีผลประกอบการในไตรมาส 3/2559 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558

สำหรับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) คนร.รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมดีขึ้นและเป็นไปตามกรอบเป้าหมาย เช่น การขยายสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้น 34,000 ล้านบาท การบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอล โดยในปี 2560 คนร.ได้กำหนดให้ ธพว.เร่งปล่อยสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ให้เพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ให้มีจำนวนไม่เกิน 16,600 ล้านบาท รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลังกำกับการดำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามแม้ผลการดำเนินงานของ ธพว.จะออกมาค่อนข้างดี แต่ที่ประชุมยังไม่ได้มีการพิจารณาให้ออกจากแผนฟื้นฟูที่ยังดำเนินอยู่

สำหรับร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้พิจารณาอย่างเร่งด่วน โดยขณะนี้มีความคืบหน้าแล้ว 95% เมื่อเสร็จเรียบร้อยจะส่งให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ก่อนเข้าสู่กระบวนการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป