ความฝันวัยเด็ก กับความสำเร็จในปัจจุบัน

นักศึกษาไทยที่อยู่ระหว่างศึกษาในระดับระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
คำบรรยายภาพ นักศึกษาไทย 8 คนที่ได้รับรางวัล Educational Awards for Excellence ประจำปี 2559

เมื่อไม่นานนี้ สมาคมเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและไทย หรือ แองโกล-ไทยโซไซตี้ ได้จัดงานมอบรางวัล Educational Awards for Excellence ประจำปี 2559 แก่นักศึกษาไทยที่อยู่ระหว่างศึกษาในระดับระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกและกำลังทำงานวิจัยทางวิชาการในสหราชอาณาจักร มีนักศึกษาไทย 8 คนที่ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ พวกเขาและเธอต่างมีความใฝ่ฝันในวัยเด็กว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไร หลายคนได้ทำงานอย่างที่ตั้งใจไว้ แต่บางคนก็ได้เรียนและทำงานในสาขาที่ต่างออกไป แม้จะไม่ได้ทำตามความฝันในวัยเด็ก แต่พวกเขาก็มีหนทางนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จในวันนี้

คำบรรยายภาพ อรรถพล คำเขียน

อรรถพล คำเขียน - สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอริค

ความฝันวัยเด็ก: หมอ พนักงานสายการบิน และอาจารย์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน: ได้ทำตามฝันทุกอย่าง และไม่เสียใจที่ไม่ได้เป็นหมอรักษาคนไข้ เพราะปัจจุบันเป็น"หมอภาษา" โดยมีความตั้งใจสอนให้นิสิต เก่ง รอบรู้ และทำวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในไทยให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ อย่างน้อยกับประเทศในแถบเอเชียด้วยกัน

เกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัล:

การเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับเป็นสิ่งที่ยาก เนื่องจากบทความวิจัยมีลักษณะเฉพาะ ทั้งในแง่การนำเสนอเนื้อหา และการใช้ภาษาที่ต้องสอดคล้องกับรูปแบบ สาขา และความต้องการของชุมชนวิจัย อีกทั้งข้อจำกัดในการใช้ภาษาอังกฤษอันเป็นเหตุให้งานวิจัยส่วนหนึ่งไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

งานวิจัยนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้เริ่มต้นเขียนบทความวิจัยทราบว่า แต่ละภาคของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index ประกอบด้วยข้อมูล ชุดศัพท์ รวมถึงหน้าที่และการเรียงลำดับเนื้อหาอย่างไร เพื่อช่วยในการเขียนบทความและเพิ่มโอกาสให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่องค์ความรู้ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องขณะอ่านบทความวิจัย และสามารถใช้ผลการวิจัยนี้เป็นต้นแบบแสดงแนวทางในการเรียบเรียงบทความวิจัยไปในทิศทางที่เป็นที่ยอมรับ

ผลเชิงประจักษ์ที่ได้รับจากการใช้แนวทางทางภาษาศาสตร์คือสามารถวิเคราะห์และกำหนดโครงสร้างแบบการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ชุดศัพท์และบทบาทหน้าที่ในบริบทต่างๆ และประยุกต์ความรู้ที่ได้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันสามารถนำระเบียบวิธีในการคัดเลือกและวิเคราะห์หน้าที่ของชุดศัพท์ไปใช้ในการพัฒนา ออกแบบหลักสูตร รวมถึงผลิตสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการอย่างแท้จริง

คำบรรยายภาพ ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

ศรายุทธ เรืองสุวรรณ - สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเอ็กซ์เตอร์

ความฝันวัยเด็ก: คุณครู

ปัจจุบัน: เป็นครูที่สอนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องทำงานวิจัยด้วย ซึ่งสนุกกว่าการสอนเพียงอย่างเดียว ถือว่าได้ทำตามฝันแล้ว "แต่ตอนนี้ก็มีความฝันเพิ่มอีกอย่าง ก็คือทำอย่างไรจะให้เด็กไทยเก่งขึ้นครับ"

เกี่ยวผลงานที่ได้รับรางวัล: รางวัลแด่กำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มักจะมีพฤติกรรมเหมือนกันอย่างหนึ่ง คือชอบแสดงผลกำไรที่เติบโตขึ้นทุกๆ ปี คำตอบจากงานวิจัยในอดีตบอกว่า ผู้บริหารทำเช่นนี้ก็เพราะนักลงทุนมักจะให้ "รางวัล" แก่บริษัท ด้วยการซื้อหุ้นในราคาที่สูงกว่าคนอื่น แต่ที่ผ่านมากลับไม่มีคำตอบว่าเพราะเหตุใดนักลงทุนถึงยอมให้ "พรีเมี่ยม" กับบริษัทเหล่านี้

ตลอดช่วงเวลาเกือบ 4 ปีที่เรียนปริญญาเอก ศราวุธพบหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นว่า จริง ๆ แล้วนักลงทุนยอมซื้อหุ้นในราคาที่แพงกว่า ก็เพราะเชื่อว่าบริษัทยังคงรักษาการเติบโตต่อไปได้ในอนาคต ในขณะที่ความเสี่ยงพื้นฐานลดลงเรื่อยๆ หลักฐานดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า "นักลงทุนเป็นผู้มีเหตุผล" ผลการศึกษาจะช่วยให้นักลงทุนและหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนเข้าใจกลไกการกำหนดราคาหลักทรัพย์ของตลาดทุน

คำบรรยายภาพ ปณัฐพงษ์ หุตะเจริญ

ปณัฐพงษ์ หุตะเจริญ - วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน

ความฝันวัยเด็ก: นักวิทยาศาสตร์ ปณัฐพงษ์ถูกเลี้ยงดูให้เป็นคนช่างสังเกตและตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัว แต่ด้วยอุปนิสัยชอบถกเถียงในประเด็นต่าง ๆ และไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบทำให้เคยคิดอยากเป็นทนายความ ส่วนความฝันอีกอย่างที่อยากเป็นคือวิศวกรเคมี เพราะชอบวิชาเรียนนี้สมัยเรียนมัธยมศึกษา

ปัจจุบัน: ถือว่าได้ทำตามฝัน เพราะกำลังศึกษาและทำงานวิจัยด้านวิศวะเคมี ด้วยความชอบด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ยังเด็กทำให้รู้สึกตื่นเต้นกับเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ สิ่งที่ต้องการทำในเวลานี้คือนำความรู้และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในอุตสาหกรรมได้จริงหรือทำเป็นนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ๆ ปณัฐพงษ์เชื่อว่าการเลือกเรียนด้านวิศวะถือว่าเดินมาถูกทาง และน่าจะได้ใช้ความรู้นี้ การต้องเรียนรู้งานทางด้านกฎหมายและธุรกิจร่วมด้วย เป็นสิ่งที่มีความสนใจอยู่แล้ว

เกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัล:

งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโมเดลสำหรับทำนายคุณสมบัติของสารจากโครงสร้างโมเลกุล โดยสกัดข้อมูลให้อยู่ในรูปของพารามิเตอร์จากสารโครงสร้างง่าย ๆ ที่มีข้อมูลมากมายอยู่แล้วจากการที่มีคนทำการลดลองมาแล้วนับสิบ ๆ ปีและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อได้พารามิเตอร์หรือโมเดลที่น่าพอใจแล้วจึงนำมาประกอบกันให้เป็นโมเลกุลใหม่ ๆ ที่อาจจะยังไม่ได้สังเคราะห์ขึ้นมา และทำนายสมบัติทางฟิสิกส์ (physical properties) ของโมเลกุลเหล่านั้นว่าเป็นเช่นที่ต้องการหรือไม่

ประโยชน์และการนำไปใช้ถือได้ว่ามีความหลากหลายมาก เช่น การทำนายสมบัติของยาต้นแบบจากการดูเพียงโครงสร้างโมเลกุลว่ายาต้นแบบนั้น ๆ มีสมบัติการละลายหรืออัตราการดูดซึมเป็นอย่างไร เพื่อระบุความเสี่ยงของการพัฒนายาตัวนี้ต่อไป งานนี้นำไปใช้กับงานหลักของวิศกรรมเคมีได้เช่นกัน เช่น การออกแบบขบวนการผลิต, หอกลั่น, หรือออกแบบโมเลกุลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

โดยสรุปงานวิจัยนี้ใช้เพื่อทำนายสมบัติของสารในการประเมินว่าสารตัวนี้คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่อย่างไรก่อนที่จะลงทุนผลิตออกมาใช้งานจริง

คำบรรยายภาพ ตามพงศ์ ชอบอิสระ

ตามพงศ์ ชอบอิสระ - ด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยเอดินเบอระ

ความฝันวัยเด็ก: วิศวกรคอมพิวเตอร์กับแพทย์

ปัจจุบัน: อาจารย์สอนกฎหมาย ไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันไว้ในตอนเด็ก แต่เป็นการตัดสินใจที่เกิดจากการหาข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของอาชีพในฝันเหล่านั้น ปัจจุบันคิดว่าอาชีพอาจารย์สอนกฎหมายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง ขณะนี้ก็ตั้งใจว่าจะเป็นอาจารย์ที่คอยให้ความรู้และพัฒนาวิชาการด้านกฎหมายต่อไป

เกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัล:

ธนาคารชีวภาพ (biobank) เป็นสถานที่ที่เก็บวัตถุทางชีวภาพของมนุษย์ (เช่น เลือด น้ำลาย ชิ้นส่วนเนื้อเยื่อ ฯลฯ) และข้อมูลซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพ ธนาคารชีวภาพมีประโยชน์อย่างมากเพราะทำให้การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ศึกษาโรคที่มีความซับซ้อนและพัฒนาการรักษาที่มีประสิทธิผล

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการธนาคารชีวภาพอาจก่อให้เกิดปัญหาทั้งในทางปฏิบัติและทางจริยธรรมได้ และอาจกระทบต่อประโยชน์ของผู้บริจาควัตถุทางชีวภาพและข้อมูลให้ธนาคารชีวภาพ (Biobank participants) ด้วย จึงก่อให้เกิดคำถามว่าการก่อตั้งธนาคารชีวภาพจะคุ้มค่ากับประโยชน์ดังกล่าวหรือไม่

งานวิจัยของตามพงศ์ นำเสนอช่องทางหนึ่งสำหรับผู้บริหารธนาคารชีวภาพในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้ธนาคารชีวภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริจาคและประชาชนทั่วไป ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการและการอยู่รอดของธนาคารชีวภาพ งานวิจัยนี้เสนอให้ผู้บริหารธนาคารชีวภาพปฏิบัติต่อผู้บริจาคในลักษณะของหุ้นส่วนในเชิงสังคมวิทยา และเสนอแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าวซึ่งประกอบไปด้วยหลักการ 4 ประการ คือ การเน้นย้ำจุดมุ่งหมายร่วมกัน การร่วมมือกัน การตอบแทน และการแบ่งการควบคุม

คำบรรยายภาพ สุภาเทพ ตัณศิริชัยยา

สุภาเทพ ตัณศิริชัยยา - ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยลอนดอน (UCL)

ความฝันวัยเด็ก: นักวิทยาศาสตร์ รู้สึกชอบดูหรืออ่านเรื่องราวการทดลอง ทำให้คิดอยากจะเป็นหมอ แต่เมื่อได้เข้าเรียน ม.ปลายที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รู้ว่าไทยยังขาดนักวิจัยมาช่วยพัฒนาประเทศ จึงตัดสินใจมุ่งมั่นที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างที่ฝันไว้ในวัยเด็ก

ปัจจุบัน: วางแผนที่จะกลับไปเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยไทย เพื่อจะได้ทั้งสอนและทำวิจัยในอนาคตต่อไป "งานวิจัยเกี่ยวกับการดื้อยาของแบคทีเรียก็เป็นงานที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก จึงถือว่าตอบโจทย์กับความฝันที่อยากช่วยพัฒนาประเทศครับ"

เกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้:

ปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียเป็นหนึ่งในปัญหาหลักทางการแพทย์ มีสาเหตุหลักจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากขึ้นอย่างไม่ถูกวิธี เช่น การหยุดกินยาก่อนครบตามที่แพทย์สั่ง ทำให้เชื้อโรคพัฒนายีนดื้อยาขึ้นมา ยีนเหล่านี้สามารถถูกส่งต่อจากเชื้อที่ดื้อยาไปยังเชื้อที่ไม่ดื้อยาได้ผ่านความช่วยเหลือของ Mobile genetic elements ซึ่งเป็นส่วนของพันธุกรรมที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

สุภาเทพได้พัฒนาเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ในการตรวจจับยีนดื้อยาที่อยู่ใน Mobile genetic

element ต่าง ๆ จากแบคทีเรียในช่องปากได้ ซึ่งผลที่ได้สามารถบอกเราได้ว่ายาตัวไหนควรมีการเฝ้าระวังเพราะมีความเสี่ยงที่จะถูกส่งต่อผ่าน Mobile genetic element

โดยเทคนิคในงานนี้ยังสามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อศึกษายีนดื้อยาในสิ่งแวดล้อมอื่นๆ นอกจากช่องปาก ร่วมถึงนำไปใช้ศึกษากลไกของ Mobile genetic element เพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจและสามารถหยุดการกระจายตัวของยีนดื้อยาได้ต่อไป

คำบรรยายภาพ ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา (ซ้ายมือ) และ สุปานดี มณีโลกย์ (ขวามือ)

ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา - ด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

ความฝันวัยเด็ก: นักวิทยาศาสตร์ "เป็นภาพที่จำได้จากหนังในยุค 90's คือพวกนักวิจัยในห้องวิจัย ใส่เสื้อกาวน์สีขาว รอบตัวมีแต่เครื่องมือประหลาดๆ มันดูน่าสนุกดีค่ะ"

ปัจจุบัน: ฉัตรทิพย์ มองว่าตัวเองสามารถทำตามฝันส่วนหนึ่งนะคะ ได้เรียนและทำงานด้านวิทยาศาสตร์จริงๆ แต่สิ่งที่ต่างคือห้องวิจัยของเธอคือ "ป่า" และไม่ได้ใส่ชุดกาวน์สีขาวสะอาดอย่างนักวิจัยในหนัง แต่กลับเนื้อตัวกลับต้องมอมแมมเปียกฝนเปื้อนโคลนขณะออกไปเก็บข้อมูล ความตั้งใจของฉัตรทิพย์คือทำให้คนรู้จักงานวิจัยด้านป่าไม้มากขึ้น ซึ่งหวังว่าจะได้นำความรู้เรียนมาไปปรับใช้ให้เกิดผลเมื่อกลับไปเมืองไทย

เกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัล:

งานวิจัยด้าน "ป่าเขตร้อน" กำลังเป็นที่จับตามองของนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก เนื่องด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และความซับซ้อนของระบบนิเวศ หากแต่ยังมีประเทศเขตร้อนจำนวนมากรวมทั้งประเทศไทยที่ยังขาดการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านป่าไม้สู่สาธารณะ

เพื่อชี้ให้สังคมเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของป่าเขตร้อน ฉัตรทิยพ์มีความคาดหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านนิเวศวิทยาป่าเขตร้อนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อเป็นฐานสำคัญในการพัฒนางานวิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านนิเวศวิทยาป่าเขตร้อนสู่สังคม

สุปานดี มณีโลกย์ - สาขาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล

ความฝันวัยเด็ก: วิศวกร

ปัจจุบัน: จบการศึกษาในสายวิศวกรรม และเป็นอาจารย์ ถ่ายทอดความรู้ด้านนี้แก่นิสิต

เกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัล:

การศึกษาและอธิบายถึงกระบวนการและปฏิกริยาของสาร Ni/Sb-SnO 2 ที่ขั้วไฟฟ้า สำหรับใช้ในการผลิตโอโซนโดยกระบวนการไฟฟ้าเคมี การศึกษาในครั้งนี้ทีมวิจัยได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงและเป็นครั้งแรกที่ได้ศึกษาและทราบถึงกลไกในการผลิตโอโซนจากผง Ni/Sb-SnO 2 ในระดับนาโนเมตร ผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติจำนวน 2 ฉบับ

คำบรรยายภาพ ภาวิณี บุญเสริม

ภาวิณี บุญเสริม - ด้านศิลปะ มหาวิทยาลัยเอ็กซ์เตอร์

ความฝันวัยเด็ก: สนใจนาฏศิลป์-รำไทย และฝึกฝนมาตั้งแต่อายุ 9 ขวบ "ยิ่งเรียนก็ยิ่งรัก" จึงได้ศึกษาต่อด้านนาฏศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ปัจจุบัน: ได้ทำงานในสิ่งตัวเองชอบ และคลุกคลีอยู่กับวงการแสดงมาโดยตลอด ในระหว่างที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ ก็ได้ใช้ความรู้ด้านนาฏศิลป์มาต่อยอดเป็นงานวิจัย

"เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบ มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำ มีความจริงใจกับงานนั้น มันจะส่งผลต่ออนาคตที่ดีอย่างแน่นอน"

เกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัล:

งานวิจัยเรื่อง Tradition and Transformation of Thai Classical Dance: Nation,(Re)invention and Pedagogy เป็นการศึกษาจารีตวัฒนธรรมและการเปลี่ยนผ่านของนาฏศิลป์ไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 เมื่อนาฏศิลป์ในราชสำนักเปลี่ยนผู้อุปถัมภ์จากคนชั้นสูงสู่คนชั้นกลางในรูปแบบการจัดการของภาครัฐ งานวิจัยนำเสนอวิวัฒนาการของนาฏศิลป์ในมุมมองใหม่ภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องชาตินิยม บทบาทอำนาจของรัฐ การสร้างความเป็นไทย การสร้างมาตรฐานนาฏศิลป์ไทย ประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรม โดยศึกษาผ่านปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ไทย ได้แก่ นโยบายทางวัฒนธรรม ความศักดิ์สิทธ์ในนาฏศิลป์ไทย และระบบการศึกษา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อคติความเชื่อและจารีตในการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดมาในปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง