แต่งตั้ง “พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล” เป็นผู้ดูแลรักษาจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์

ราชกิจจานุเบกษา Image copyright ราชกิจจานุเบกษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์ มีความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า ทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สิน ฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สิน ฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2491 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์

นอกจากนี้ มติชนออนไลน์ รายงานว่า สำนักพระราชวังแจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศมณฑป ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดตั้งประดับเกียรติยศ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ประโคม เวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงรับศพ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ที่ถึงแก่อสัญกรรมในวันนี้ (28 ม.ค.) ขณะอายุ 89 ปี ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วางที่หน้าโกศศพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง