โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "สถิตย์พงษ์ สุขวิมล" เป็นเลขาธิการพระราชวัง และ ผอ. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, "จิรายุ" เป็นองคมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา Image copyright ราชกิจจานุเบกษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวังและ ผอ.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นองคมนตรี

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 แล้วนั้น ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นองคมนตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มเติมครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายวิรัช ชินวินิจกุล พ้นจากตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา

Image copyright ราชกิจจานุเบกษา

ในวันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งเลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ความว่าตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่งตั้งตั้งนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ทำให้ตำแหน่งเลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ว่างลง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นเลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

ย้อนเส้นทาง พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง
20 ก.ย.2544ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รัชกาลที่ 9 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตร 7 นาย รับราชการสนองพระเดชพระคุณ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้ช่วยสมุหราชองครักษ์ เป็นรองสมุหราชองครักษ์ (อัตราพลอากาศเอก) ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2544 เป็นต้นไป
12 ม.ค.2549 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รัชกาลที่ 9 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองสมุหราชองครักษ์ บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษ (เทียบเท่าตำแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง)
5 ม.ค.2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รัชกาลที่ 9 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้สำนักพระราชวังปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เลื่อนและแต่งตั้งให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ซึ่งดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ และเป็นราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
28 ม.ค. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นผู้ดูแลและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์
6 มิ.ย. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทียบเท่าเลขาธิการพระราชวัง ตำแหน่งหมายเลข 1 และเป็นประธานข้าราชบริพารในพระองค์
17 ก.ค.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 8 คน โดย พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นประธานกรรมการฯ
16 ต.ค.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ปฐมจุลจอมเกล้า แก่ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
12 มี.ค.2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นเลขาธิการพระราชวังและ ผอ.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง